Etusivu » Ajankohtaista » Blogi: Nuorten työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on työelämään suuntautuvaa habilitaatiota

Blogi: Nuorten työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on työelämään suuntautuvaa habilitaatiota

13.6.2017

Kelan tehtävänä on järjestää työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta kansalaisille, joilla ei ole oikeutta tulevan ajan eläkkeeseen tai joilla ei ole riittävää yhteyttä työelämään. Tällaisia ovat 16-64 -vuotiaat nuoret ja työttömät, joilla on pitkäaikaiseen tai pysyvään sairauteen tai vammaan liittyvä työkyvyttömyyden uhka tai selvästi alentunut työkyky.

Kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan työ- ja ansiokyvyn tukeminen, parantaminen tai työkyvyttömyyden estäminen niin, että asiakas pysyisi työelämässä, palaisi tai pääsisi työelämään. Kuntoutus  tulisi aloittaa varhain silloin, kun asiakkaan työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien arvioidaan heikkenevän olennaisesti lähivuosien aikana.

Kela on kehittänyt nuorten ammatillista kuntoutusta PURA – toiminnasta työkyky -hankkeessa. Siinä Sytyke-Centre yhteistyössä, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Avominne-päihdeklinikan  kanssa tuotti ammatillista kuntoutusta työelämästä syrjäytyneille alle 29-vuotiaille nuorille, joilla mielenterveyden pulmat, runsas päihteidenkäyttö tai muuten hankala elämäntilanne ovat vaikeuttaneet ammattiin opiskelua tai työllistymistä.

Kuntoutuksen luonne vaihtelee riippuen kuntoutuksessa olevan ihmisen iästä, kehitysvaiheesta ja kuntoutukseen osallistumisen yksilöllistä syistä. Hankkeessa kehitettyyn PURA-valmennukseen  osallistuvat nuoret elävät nuoruuden myöhäisvaihetta eli jälkinuoruutta. Keskeinen jälkinuoruuden kehitystehtävä on aikuisen persoonallisuuden eheytyminen, suunnan löytäminen elämälle, irtaantuminen vanhemmista, ammattiin kouluttautuminen ja uravalinta. Useimmat valmennuksen kohteena olevista nuorista ovat käyttäneet päihteitä hyvin nuoresta iästä asti ja kärsineet vuosia mielenterveydellisistä pulmista, mikä on saattanut johtaa aiempien kehityshaasteiden puutteelliseen selvittämiseen ja kehityksen viivästymiseen.

PURA-valmennus ja siihen liittyvä tutkimus osoittavat, että työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen kohderyhmään kuuluvista nuorista osa tarvitsee paljon tukea nuoruuden kehityshaasteiden selvittämiseksi ja iänmukaisten taitojen saavuttamiseksi. Mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyvien ongelmien keskellä elävien nuorten ammatillinen kuntoutus on korostuneesti habilitaatiota, koska nuoruusiän kasvaminen ja kehittyminen psykologisine kehitystehtävineen ovat jääneet mielenterveys- ja päihdeongelmien varjoon.

Nuorten kuntoutus poikkeaakin lähtökohdiltaan oleellisesti aikuisten kuntoutuksesta. Nuorille suunnatussa kuntoutuksessa ei yleensä ole kyse menetettyjen taitojen ja toimintakyvyn palauttamisesta eli rehabilitaatiosta, vaan iänmukaisten taitojen saavuttamisesta kasvua ja kehitystä tukemalla. Tällöin kyseessä on rehabilitaation sijaan habilitaatio, johon vaikuttaa nuoren iänmukainen kehityspotentiaali ja esimerkiksi vanhempien ja läheisten sitoutuminen nuoren ammatilliseen kuntoutukseen.

 

Minna Mattila-Aalto
erikoistutkija, VTT, KM
Sytyke-Centre/ Hengitysliitto

Kirjoittaja on vastannut Putoaville ratkaisu (PURA) -hankkeessa tehdystä tutkimuksesta vuosina 2014-2017.