Etusivu » Ajankohtaista » Blogi: Nuorten työhönvalmennus edellyttää laaja-alaista osaamista ja verkostoyhteistyötä

Blogi: Nuorten työhönvalmennus edellyttää laaja-alaista osaamista ja verkostoyhteistyötä

5.6.2017

Työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille pyritään yhteiskuntatakuun avulla etsimään nuorta parhaiten tukeva vaihtoehto, joka voi olla esimerkiksi työpaja. Sinne ohjautuvista nuorista suurin osa on ammattikouluttautumattomia, työttömiä nuoria, joiden vanhemmat ovat työelämän ulkopuolella.

Työkykyvalmennus on Kelan rahoittamassa PURA – toiminnasta työkyky -hankkeessa kehitetty vajaakuntoisille nuorille suunnattu valmennus. Se painottuu työharjoitteluun, nuorelle soveltuvien työtehtävien ja ammattialan löytymiseen tai varmistumiseen.

Työkykyvalmennuksessa nuorten työllistymiskykyä edistetään kokonaisvaltaisella työotteella. Valmennus kohdistetaan niin nuoren vapaa-ajan toimintaan, nuorten keskuudessa vallitsevaan työn tekemisen kulttuuriin kuin tukemaan nuorta onnistumaan työssä ja löytämään motivaation työelämäsiirtymää tukevaan opiskeluun.

Työkykyvalmennus

  • lähtee nuoren arkisen elämänhallinnan tukemisesta
  • ulottuu työpajan ulkopuolelle nuoren vapaa-aikaan ja työelämään
  • opettaa nuorelle tavoitteellista ajattelua ja realististen tavoitteiden asettamista
  • perustuu jatkuvaan monitahoiseen arviointiin.

Työkykyvalmennuksessa nuoret harjoittelevat työntekoa sekä työpajalla että työpajan ulkopuolisilla työpaikoilla. He saavat yksilöllistä ohjausta työkykyvalmentajilta suunnitellen yhdessä heidän kanssaan ja heidän tukemanaan työllistymiseen liittyviä jatkosuunnitelmia ja toteuttaen niitä.

Työkykyvalmentajan keskeistä osaamista on löytää työpajan ulkopuolelta, työpaikoilta sosiaalisia voimavaroja ja valjastaa ne nuorten tukemiseen siirtymävaiheessa. Työkykyvalmennus edellyttää laaja-alainen ammatillista osaamista ja neuvottelutaitoja.

Työkykyvalmentaja auttaa nuorta pääsemään sellaisiin kontakteihin ja olosuhteisiin, jotka edistävät nuoren minäpystyvyyden kehittymistä suhteessa oppimiseen työelämässä. Moniammatillinen verkosto- ja työelämäyhteistyö ovat ratkaisevassa asemassa etsittäessä nuoren elämäntarinalliset puitteet huomioivia, nuorelle pystyvyyskokemuksia tuottavia valmennuspaikkoja.
Minna Mattila-Aalto
erikoistutkija, VTT, KM
Sytyke-Centre/ Hengitysliitto

Kirjoittaja on vastannut Putoaville ratkaisuja (PURA) -hankkeessa tehdystä tutkimuksesta vuosina 2014-2017.