Palveluiden sisällöt

 

PALVELUIDEN SISÄLLÖT

 

Sytykkeellä on valmennus- ja kuntoutuspalveluissa monipuolinen palveluvalikoima matalan kynnyksen sosiaalisesta kuntoutuksesta palkkatyöhön tähtääviin palveluihin. Lisäksi teemme työkyvyn arviointeja.

Työryhmän laajuus vaihtelee eri palveluissa. Kaikille valmentautujille nimetään oma yksilöohjaaja, jonka kanssa valmentautuja suunnittelee ja vie eteenpäin omaa valmennustaan. Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea elämänhallintaan sekä ammatillisiin jatkosuunnitelmiin. 

Työvalmentajamme arvioivat valmentautujien vahvuuksia ja ammatillista osaamista. Tärkeä osa palveluitamme on verkostoyhteistyö valmentautujan verkoston kanssa. Teemme myös tiivistä yritysyhteistyötä työmahdollisuuksien löytämiseksi. 

 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on suunnattu työttömille työnhakijoille, joilla on lain mukaan oikeus kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttava työtoiminta on elämänhallintaa tai työllisyyttä tukevaa työtoimintaa työpajan eri osastoilla, joka sisältää ohjausta ja opastusta työn tekemiseen.

Kuntouttavan työtoiminnan kesto on 3–24 kuukautta, 1–4 päivää viikossa, 4–8 tuntia päivässä.

Lisätiedot

kuntoutusohjaaja Salla Huhtala
044 0910 701

 

Tuettu yksilöllinen työtoiminta

Tuettu yksilöllinen työtoiminta on tarkoitettu erityisesti 15–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arjenhallintaan, opinto- ja työelämäsuunnitelmien rakentamiseen ja työyhteisössä toimimiseen.

Toiminta soveltuu esimerkiksi jälkihuollon asiakkaille, jotka tarvitsevat ohjausta, tukea ja toimintaa. Palveluun sisältyy muun muassa tukikeskusteluita ja tiivistä yksilöohjausta, mahdollisuus ryhmätoimintoihin osallistumiseen sekä tuettu työharjoittelu.

Sisältö räätälöidään valmentautujan tarpeen mukaan. Palvelusta tehdään erillinen sopimus asiakkaan kotikunnan kanssa.

Lisätiedot
kuntoutusohjaaja Marjaana Pihlajamaa
040 5777 725

Sosiaalinen kuntoutus palvelusetelinä

Sosiaalinen kuntoutus on tarkoitettu Alavieskan, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan alueella asuville 17–64-vuotiaille, joilla on tarvetta sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseen. 

Peruskuntayhtymä Kallio myöntää palvelusetelin yksilö-, etä- tai ryhmävalmennukseen. Sosiaalisen kuntoutuksen kesto yksilö- ja etävalmennuksessa on 1–45 tuntia kuukaudessa ja ryhmävalmennuksen kesto on 1–5 tuntia viikossa.

Sosiaalinen kuntoutus on matalan kynnyksen palvelu, jossa korostuvat sosiaalinen vahvistaminen ja arjen hallinnan tukeminen.

Sisältö räätälöidään valmentautujan tarpeiden mukaan. Palveluun hakeudutaan peruspalvelukuntayhtymä Kallion perhe- ja aikuissosiaalityön kautta. 

Lisätiedot
kuntoutusohjaaja Marjaana Pihlajamaa
040 5777 725

Työkokeilut työpajalla, Kaari-hanke

Työkokeilu on tarkoitettu työttömille työnhakijoille, joilla on työkokeiluoikeus. Työkokeilu aloitetaan alkuhaastattelulla, jonka jälkeen sovitaan jatkosuunnitelma. Työkokeilu toteutetaan työpajan eri osastoilla. Työkokeilun tavoitteena on ammatillisten suunnitelmien selkiyttäminen. Työkokeilun avulla voidaan myös tukea paluuta työmarkkinoille pitkän poissaolon jälkeen.

Työkokeilusopimuksen kesto on 1–6 kuukautta, 1–5 päivää viikossa, 4–8 tuntia päivässä.

Lisätiedot
hanketyöntekijä Heli Katainen 
044 0910729

KAARI-hanke, toteutetaan 1.5.2021-30.4.2024

KAARI-hanke on työllisyyspoliittista avustusta saava hanke, jonka toiminta-alueena on Ylivieska, Alavieska, Sievi, Nivala, Kalajoki, Haapavesi, Merijärvi ja Oulainen. Hanke toimii matalan kynnyksen periaatteella, jossa asiakkaalle tarjotaan tukea ja ohjausta työn tai koulutuspaikan hakemisessa asiakkaan tarpeen mukaan.  

KAARI-hanke on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle, jolla on pitenevä työttömyys (6 kk+) sekä osaamisen ja/tai työllistymisen tuen tarve, ammattikouluttamattomalle, vähintään vuoden työttömänä olleelle työnhakijalle tai heikossa työmarkkinatilanteessa, vähintään vuoden työttömänä olleelle. Hankkeeseen tullaan pääasiassa TE-palveluiden ja alueellisten työllistävien kuntakokeiluiden kautta. Lisäksi ohjaavia tahoja ovat aikuissosiaalityö, etsivä nuorisotyö ja kuntien työllisyyspalvelut.

                     Lisätiedot
                     hanketyöntekijä Heli Katainen

                     044 0910729

Nuorten työpajatoiminta

Sytykkeellä nuorten työpajatoimintaa järjestetään yksilö-, ryhmä- ja työvalmennuksen keinoin. Työharjoittelumahdollisuuksia on palvelu- ja tuotannonalojen työpajoissa, logistiikassa, digi- ja popup-työpajoissa. Työpajatoimintaa toteutetaan moniammatillisella henkilöstöllä; yksilövalmentajat ovat nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja työvalmentajat sen alan ammattilaisia, jota he ohjaavat työn äärellä.

Nuorten työpajalla nuorella on valittavana laaja valikoima erilaisia matalan kynnyksen valmennuspalveluita, starttivalmennusta sekä enemmän työelämään tähtääviä valmennuksia. Työpajajaksolle tullaan esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun, oppilaitosharjoittelun tai yksilöllisen tuetun työtoiminnan sopimuksilla. Valmennusjakso suunnitellaan nuoren tarpeita ja toiveita vastaavaksi, sille asetetaan tavoitteet, joita seurataan ja valmennusta arvioidaan nuoren ja verkoston kanssa. Nuorten työpajatoimintaa rahoitetaan Pohjois-Suomen AVI:n myöntämällä valtionavustuksella sekä Sytykkeen omarahoituksella.

Lisätiedot
kuntoutusohjaaja Salla Huhtala
044 0910701


Kelan palvelut

Ammatillinen kuntoutusselvitys (AKSE)

Ammatillinen kuntoutusselvitys on tarkoitettu henkilöille, joiden työ- tai opiskelukyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi, ja he tarvitsevat tukea kuntoutuksen mahdollisuuksien ja kokonaistilanteen selvittämisessä.

Moniammatillisen työryhmän tuella tunnistetaan ja arvioidaan työ- tai opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatiminen.

Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat työelämän asiantuntija, lääkäri, psykologi ja sosionomi. Lisäksi työryhmään kuuluu 2–5 ammattilaista seuraavista: erikoislääkäri, neuropsykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja nuoriso-ohjaaja.

Selvitys kestää yksilöllisesti 2–13 kuntoutuspäivää ja 1–3 seurantapäivää. Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen haetaan Kelan kautta (Kelan hakulomake KU101).

Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jos on todettuja sairauksia tai hakija on vähintään 30-vuotias. Alle 30-vuotias voi hakea ilman B-lausuntoa paperilomakkeella tai soittamalla Kelaan.

Lisätiedot
kuntoutuspäällikkö Heli Keränen
044 0910 725

NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu 16-29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea elämäntilanteeseensa ja uutta intoa tulevaisuuden suunnitteluun tai ohjausta opiskelu- ja työelämäsuunnitelmien tekemiseen.

NUOTTI-valmennus tarjoaa henkilökohtaista, valmennuksellista tukea elämäntilanteeseen, aktiivisuutta ja uutta näkökulmaa tulevaisuuden suunnitteluun ja verkostojen rakentamiseen.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorIlle, joIlla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai ovat jo keskeytyneet, jonka toimintakyky on heikentynyt tai nuoren tulevaisuuden tavoitteet ovat kadoksissa.

Valmentajan avulla nuori oppii ymmärtämään omat vahvuutensa ja taitonsa, innostuu suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan ja pystyy ottamaan konkreettisia askeleita kohti opiskelu- ja työelämää.

Valmennus on yksilöllisesti räätälöity nuoren tarpeiden pohjalta. Tapaamiset ovat pääosin nuoren arkiympäristössä. Valmennus toteutetaan 5 kuukauden aikana ja siihen on käytettävissä 20 x 60 min.

Hakeutumisessa pelkkä soitto Kelaan riittää (020 692 205). Soittaa voi nuori itse, nuoren läheinen tai ammatillinen yhteistyötaho.

Lisätiedot
NUOTTI-valmentaja Roosa Seppälä
0440 910705

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

TEAK on tarkoitettu henkilöille, joiden työ- tai opiskelukyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi. Lisäksi elämäntilanne voi olla haasteellinen. Henkilö voi olla myös kuntoutustuella tai sairaspäivärahalla.

Kuntoutuksessa saa tukea työelämään pääsemiseen tai sinne palaamiseen. Tavoitteena on urasuunnitelman selkeytyminen tai palkkatyö.

Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa voi olla erilaisia vaihtoehtoja tai vaiheita. Nämä voivat olla esimerkiksi työkokeilu, työhönvalmennus tai niiden yhdistelmä. TEAK kestää 3–26 kuukautta.

Kuntoutukseen haetaan Kelan kautta (Kelan hakulomake KU101). Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jos on todettuja sairauksia tai hakija on vähintään 30-vuotias. Alle 30-vuotias voi hakea ilman B-lausuntoa paperilomakkeella tai soittamalla Kelaan.

Lisätiedot
työkykyvalmentaja Ilkka Harmaala
044 7003 617

Muut valmennus- ja kuntoutuspalvelut

Työkyvyn arviointi

Työkyvyn arviointi on tarkoitettu niille henkilöille, joilla on ongelmia työ- ja toimintakyvyssä ja tarvetta arvioida työ- ja toimintakykyä tai kuntoutusmahdollisuuksia. 

Työryhmään kuuluvat kuntoutusohjaaja, lääkäri sekä psykologi tai neuropsykologi. Palvelusta tehdään erillinen sopimus asiakkaan kotikunnan kanssa.

Lisätiedot
kuntoutuspäällikkö Heli Keränen
044 0910 725

Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo työhistoriaa, mutta he ovat sairauden vuoksi vaarassa joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle ilman ammatillisen kuntoutuksen toimia.

Ammatillisen kuntoutustarpeen syynä voi olla myös työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko. Palvelu käynnistyy työeläkeyhtiön toimeksiannolla.

Alkuhaastattelun jälkeen sovitaan jatkopalveluista, kuten esimerkiksi työkokeilun järjestämisestä tai työhönpaluun suunnittelusta ammatinvaihdon kautta. Kesto toimeksiannon mukaan.

Lisätiedot
kuntoutuspäällikkö Heli Keränen
044 0910 725