Palveluiden sisällöt

 

 

PALVELUIDEN SISÄLLÖT

Sytykkeellä on valmennus- ja kuntoutuspalveluissa monipuolinen palveluvalikoima matalan kynnyksen sosiaalisesta kuntoutuksesta palkkatyöhön tähtääviin palveluihin. Lisäksi teemme työkyvyn arviointeja.

Työryhmän laajuus vaihtelee eri palveluissa. Kaikille valmentautujille nimetään oma yksilöohjaaja, jonka kanssa valmentautuja suunnittelee ja vie eteenpäin omaa valmennustaan. Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea elämänhallintaan sekä ammatillisiin jatkosuunnitelmiin.

Työvalmentajamme arvioivat valmentautujien vahvuuksia ja ammatillista osaamista. Tärkeä osa palveluitamme on verkostoyhteistyö valmentautujan verkoston kanssa. Teemme myös tiivistä yritysyhteistyötä työmahdollisuuksien löytämiseksi.

Tuetut työpajapalvelut

Tuettu kuntouttava työtoiminta

Tuettuun kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua 1–4 päivänä viikossa, 4–8 tuntia päivässä. Sen kesto on 3–12 kuukautta.

Tuetun kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet määrittyvät palvelutarpeen arvioinnissa. Valmennuksen tehtävänä on arjen tukeminen, työ- ja toimintakyvyn edistäminen sekä valmentaminen työhön tai opiskeluun. Palveluun hakeudutaan peruspalvelukuntayhtymä Kallion perhe- ja aikuissosiaalityön kautta.

Lisätiedot työkykyvalmentaja Marjaana Pihlajamaa, p. 040 5777 725.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaaliseen kuntoutukseen voi osallistua 1–5 päivänä viikossa, 4–8 tuntia päivässä. Sen kesto on 1–6 kuukautta. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet määrittyvät palvelutarpeen arvioinnissa.

Sosiaalinen kuntoutus on matalan kynnyksen palvelu, jossa korostuu sosiaalinen vahvistaminen ja arjen hallinnan tukeminen. Sisältö räätälöidään valmentautujan tarpeiden mukaan. Palveluun hakeudutaan peruspalvelukuntayhtymä Kallion perhe- ja aikuissosiaalityön kautta.

Lisätiedot työkykyvalmentaja Marjaana Pihlajamaa, p. 040 5777 725.

Tuettu yksilöllinen työtoiminta

Tuettu yksilöllinen työtoiminta on tarkoitettu erityisesti 15–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arjenhallintaan, opinto- ja työelämäsuunnitelmien rakentamiseen ja työyhteisössä toimimiseen.
Toiminta soveltuu esimerkiksi jälkihuollon asiakkaille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea sekä toimintaa.

Palveluun sisältyy mm. tukikeskusteluita ja tiivistä yksilöohjausta, mahdollisuus ryhmätoimintoihin osallistumiseen sekä tuettu työharjoittelu. Sisältö räätälöidään valmentautujan tarpeen mukaan. Palvelusta tehdään erillinen sopimus asiakkaan kotikunnan kanssa.

Lisätiedot työkykyvalmentaja Marjaana Pihlajamaa, p. 040 5777 725.

Nuorten VertaisVerstas

Nuorten VertaisVerstas on STEAN rahoittama tuellinen toimintamalli nuorille työpajan nivelvaiheisiin. Toimintaa levitetään Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen alueella toimiville työpajoille.

Toiminnassa korostuu sosiaalipedagoginen työtapa, tarjoamme yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä vertaistoimintaa.

Lisätiedot työelämäluotsi Kati Marjakangas p. 044 0910 705.

Tuettu työkokeilu nuorille Maku-hankkeessa

Tuettu työkokeilu ylivieskalaisille alle 29-vuotiaille nuorille Sytykkeen työpajalla tai ulkopuolisessa työpaikassa ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämiseksi tai työmarkkinoille palaamisen selvittämiseksi. Työkokeilusopimuksen kesto 1–6 kk, 1–5 päivää viikossa, 4–8 tuntia päivässä.

Lisätiedot hankepäällikkö Marja-Liisa Autio, p. 044 0910 728.

Kuntouttava työtoiminta

Työttömät työnhakijat, joilla on lain mukaan oikeus kuntouttavaan työtoimintaan. Työpajojen työtehtävät on varattu ensisijaisesti tuettuihin palveluihin, kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Sisältää ohjausta ja opastusta työn tekemiseen. 3–4 päivää viikossa, 4–8 tuntia päivässä. Kesto 3 kk–24 kk.

Lisätiedot kuntoutusohjaaja Salla Huhtala, p. 044 0910 701.

Kelan palvelut

Ammatillinen kuntoutusselvitys (AKSE)

Ammatillinen kuntoutusselvitys on tarkoitettu henkilöille, joiden työ- tai opiskelukyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi ja he tarvitsevat tukea kuntoutuksen mahdollisuuksien ja kokonaistilanteen selvittämisessä. Moniammatillisen työryhmän tuella tunnistetaan ja arvioidaan työ- tai opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatiminen. Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat työelämän asiantuntija, lääkäri, psykologi ja sosionomi. Lisäksi työryhmään kuuluu 2–5 ammattilaista seuraavista: erikoislääkäri, neuropsykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, nuoriso-ohjaaja.

Selvitys kestää yksilöllisesti 2–13 kuntoutuspäivää ja 1–3 seurantapäivää. Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen haetaan Kelan kautta (Kelan hakulomake KU101). Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jos on todettuja sairauksia tai hakija on vähintään 30-vuotias. Alle 30-vuotias voi hakea ilman B-lausuntoa paperilomakkeella tai soittamalla Kelaan.

Lisätiedot kuntoutuspäällikkö Heli Keränen, p. 044 0910 725.

NUOTTI-valmennus

Nuotti-valmennus on tarkoitettu 16-29-vuotiaalle nuorelle, joka tarvitsee tukea elämäntilanteeseen ja uutta intoa tulevaisuuden suunnitteluun tai ohjausta opiskelu- ja työelämäsuunnitelmien tekemiseen. Nuotti-valmennus tarjoaa henkilökohtaista, valmennuksellista tukea elämäntilanteeseen, aktiivisuutta ja uutta näkökulmaa tulevaisuuden suunnitteluun ja verkostojen rakentamiseen.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorelle, jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa, jonka opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai ovat jo keskeytyneet, jonka toimintakyky on heikentynyt tai nuoren tulevaisuuden tavoitteet ovat kadoksissa. Valmentajan avulla nuori oppii ymmärtämään omat vahvuutensa ja taitonsa, innostuu suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan ja pystyy ottamaan konkreettisia askeleita kohti opiskelu- ja työelämää.

Valmennus on yksilöllisesti räätälöity nuoren tarpeiden pohjalta. Tapaamiset ovat pääosin nuoren arkiympäristössä. Valmennus toteutetaan 5 kuukauden aikana ja siihen on käytettävissä 20 x 60 min. Hakeutumisessa pelkkä soitto Kelaan riittää p. 020 692 205. Soittaa voi nuori itse, nuoren läheinen tai ammatillinen yhteistyötaho.

Lisätiedot Nuotti-valmentaja Kati Marjakangas p. 0440 910705.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

TEAK on tarkoitettu henkilöille, joiden työ- tai opiskelukyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi. Lisäksi elämäntilanne voi olla haasteellinen. Henkilö voi olla myös kuntoutustuella tai sairaspäivärahalla. Kuntoutuksessa saa tukea työelämään pääsemiseen tai sinne palaamiseen. Tavoitteena on urasuunnitelman selkeytyminen tai palkkatyö.

Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa voi olla erilaisia vaihtoehtoja tai vaiheita; työkokeilu, työhönvalmennus tai niiden yhdistelmä. TEAK kestää 3–26 kk. Kuntoutukseen haetaan Kelan kautta (Kelan hakulomake KU101). Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jos on todettuja sairauksia tai hakija on vähintään 30-vuotias. Alle 30-vuotias voi hakea ilman B-lausuntoa paperilomakkeella tai soittamalla Kelaan.

Lisätiedot työkykyvalmentaja Ilkka Harmaala, p. 044 7003 617.

Opiskelu työpajalla

Ammatilliset perustutkinnot

Sytyke ja Ammattiopisto Luovi järjestävät yhdessä puu- ja metallialan koulutusta. Pienryhmässä valmistutaan puusepäksi tai levyseppähitsaajaksi. Opiskeluryhmässä on noin 6 opiskelijaa, joiden opintoja tukemassa ovat ammattiopisto Luovin erityisopettaja ja opintoneuvoja sekä Sytykkeen työ- ja yksilövalmentajat.

Koulutus järjestetään tuotantokoulumallilla, jossa oppiminen tapahtuu pääasiassa aidossa työympäristössä tekemällä oppien. Opintoihin voi hakeutua yhteishaussa tai jatkuvassa haussa Luovin hakutoimiston kautta.

Tutkintojen osasuoritukset

Olemme osa Valo-valmennusverkostoa. Valmennuksen avulla työpajan valmentautuja voi suorittaa ammatillisten tutkintojen osia Sytykkeellä. Hän voi esimerkiksi tehdä tutkinnon osan kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun aikana. Tutkinnon osan suorittamisesta sovitaan aina etukäteen ammatillisen oppilaitoksen ja TE-palvelujen kanssa.

Kesken jääneiden opintojen suorittaminen

Aiemmin kesken jääneitä ammatillisia tai korkeakouluopintoja voi tehdä valmiiksi työpajajakson aikana. Työpajajaksolla saa tukea myös avoimen ammattikorkeakoulun opintojen tekemiseen.

Lisätiedot työkykyvalmentaja Marjaana Pihlajamaa, p. 040 5777 725.

 

Muut valmennus- ja kuntoutuspalvelut

Työkyvyn arviointi

Henkilöille, joilla on ongelmia työ- ja toimintakyvyssä ja tarvetta arvioida työ- ja toimintakykyä tai kuntoutusmahdollisuuksia. Työryhmään kuuluvat kuntoutusohjaaja, lääkäri sekä psykologi tai neuropsykologi. Palvelusta tehdään erillinen sopimus asiakkaan kotikunnan kanssa.

Lisätiedot kuntoutuspäällikkö Heli Keränen, p. 044 0910 725.

Työeläkekuntoutus

Henkilöille, joilla on jo työhistoriaa, mutta sairauden vuoksi ovat vaarassa joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle ilman ammatillisen kuntoutuksen toimia. Ammatillisen kuntoutustarpeen syynä voi olla myös työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko. Palvelu käynnistyy työeläkeyhtiön toimeksiannolla.

Alkuhaastattelun jälkeen sovitaan jatkopalveluista, kuten esimerkiksi työkokeilun järjestämisestä tai työhönpaluun suunnittelusta ammatinvaihdon kautta. Kesto toimeksiannon mukaan.

Lisätiedot kuntoutuspäällikkö Heli Keränen, p. 044 0910 725.